JUDr. Michal Špirk

 

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, především v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, majetkového, rodinného, manželského, pojistného, exekučního, insolvenčního, dědického, pracovního, ústavního, přestupkového a správního. Poskytujeme však právní služby v mnoha dalších právních oblastech i když zde nejsou výslovně uvedeny.

 

Poskytováním právní služby se rozumí zejména zastoupení v soudním řízení, sepisování smluv, obhajoba v trestním řízení, příprava listin a podání, právní poradenství, vymáhání a správa pohledávek, řešení pojistných událostí, uplatňování náhrady škody, pomoc poškozeným v trestním řízení, zajištění smírného řešení sporů, právní analýzy, zastoupení před správními orgány a úřady, ale i veškerá právní pomoc, která je k ochraně práv a oprávněných zájmů klienta třeba.

 

Naše činnost je vždy prioritně zaměřena na prosazování práv a zájmů klienta. S tím je spojena úzká spolupráce advokáta s klientem. Kvalitní právní služby poskytujeme profesionálně, s vysokým pracovním nasazením, v krátkém čase a efektivně. Základní zásadou při poskytovaní právní pomoci je vždy osobní přístup a informovanost klienta o stavu a vývoji jeho právní věci. Spokojenost klienta je absolutní prioritou.

 

Kvalita poskytovaných služeb je podepřena dlouhodobou spoluprací se soudními znalci, notáři a exekutory.

Copyright © 2022 JUDr Michal Špirk