Právní služby

 

Právní služby poskytované v jednotlivých právních odvětví zahrnují nejčastěji tyto služby:

 

Občanské právo

 

 • Sepisování smluv kupních, darovacích, nájemních, zástavních i všech ostatních občanskoprávních smluv, jakož i jejich posouzení.
 • Komplexní zajištění převodu nemovitostí, včetně úschovy a vypořádání kupní ceny, řízení před katastrálním úřadem.
 • Vypořádání majetkových vztahů, společného jmění a zrušení spoluvlastnictví.
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, škodní události, nároky na bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk a další.
 • Vymáhání pohledávek, včetně exekučního a insolvenčního řízení.
 • Věcná břemena, zástavní práva.
 • Určení vlastnického práva.
 • Sousedské spory.
 • Práva spotřebitelů.
 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Otázky svéprávnosti.
 
Pod právo občanské se řadí také další podoblasti práva:
 

Rodinné právo:

 • Rozvod manželství.
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem (výchova, výživné, úprava styku).
 • Vypořádání společného jmění manželů.
 • Zúžení společného jmění a další úpravy (tzv. předmanželská smlouva).
 • Výživné mezi nerozvedenými a rozvedenými manžely.

 

Pojistné právo:

 • Zastoupení při řešení pojistných událostí.
 • Dopravní nehody.
 • Hájení práv poškozeného.
 • Uplatňování práva na pojistné plnění, včetně soudních sporů s pojišťovnami.
 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk, náklady na léčbu, nemajetková újma a další nároky poškozeného.
 • Analýza pojistných smluv.

Dědické právo:

 • Zastoupení v pozůstalostním (dědickém) řízení.
 • Závěť a další pořízení pro případ smrti.
 • Spory o rozsah dědictví.

 

Insolvenční právo:

 • Příprava návrhu na oddlužení (osobní bankrot).
 • Zastoupení dlužníka nebo věřitele.
 • Přihlášky pohledávek.


Obchodní právo

 

 • Sepisování všech obchodních smluv a jejich posouzení.
 • Poradenství obchodním korporacím (společnostem).
 • Vymáhání a správa pohledávek včetně exekučního řízení.
 • Porušení smluvních povinností.
 • Zastupování v insolvenčním řízení.
 • Směnky.
 • Hospodářská soutěž.
 • Možnost dlouhodobé spolupráce s individuálními podmínkami.
 
 

Trestní právo

 

 • Důsledná obhajoba ve všech trestních věcech.
 • Vazba (propuštění, nahrazení jiným opatřením).
 • Zastupování poškozených v trestním řízení.
 • Uplatňování práv na náhradu majetkové a nemajetkové újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk, náklady na léčbu a další).
 • Sepisování trestních oznámení.

Pracovní právo

 

 • Sepisování všech pracovních smluv a jejich posouzení.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Uplatňování práv na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.
 • Nároky z pracovního poměru.
 • Ukončení pracovního poměru.
 • Spory o neplatnost výpovědi a odstupné.
 • Diskriminace v zaměstnání.
 

Ústavní, správní a přestupkové právo

 
 • Stížnosti k ústavnímu soudu.
 • Přestupky v dopravě, řidičské průkazy.
 • Přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, v oblasti podnikání a další.
 • Stavební právo.
 • Právo veřejných komunikací a přístupu k nemovitostem.
 • Katastr nemovitostí.
 • Otázky územního plánování.
 • Zastoupení ve správním soudnictví.
 • Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.
Copyright © 2022 JUDr Michal Špirk